Z muzejních sbírek: Vlodkův obraz

publikováno: 27.04.2020, rubrika: zajímavosti ze sbírek
Z muzejních sbírek: Vlodkův obraz

Vzácným předmětem je také obraz hranického malíře Ladislava Vlodka, který zachycuje pohled na město Hranice od parku. Akademický malíř a  sochař Ladislav Vlodek se narodil v Ostravě v roce 1907. Roku 1911 se rodina přestěhovala do Chicaga. Otec Antonín Wlodek získal zaměstnání v Lincolnově parku, kam za ním malý Ladislav často docházel. Nádherné přírodní prostředí v blízkosti Michiganského jezera zásadně ovlivnilo estetické vnímání budoucího umělce. Rodiče si brzy všimli, že Ladislav má výtvarné nadání. Nejprve mu platili soukromou učitelku malby, v letech 1920– 1921 navštěvoval výtvarné kurzy v chicagské akademii krásných umění. Koncem roku 1921 se rodina vrátila do vlasti. Antonín Wlodek zakoupil rozsáhlé pozemky a  několik budov na Staré střelnici v  Hranicích. Ladislav dokončil základní vzdělání na měšťanské škole v  Hranicích a v letech 1924–1925 navštěvoval jako učeň sochařství zdejší Všeobecnou živnostenskou pokračovací školu. Roku 1925 získal výuční list u hranického kamenosochaře Josefa Sosny.

V  období 1925–1931 pobýval v  Praze. Na Vyšší umělecko-průmyslové škole studoval malbu u profesora Karla Štipla a sochařství u Josefa Mařatky. Při studiu spolupracoval s několika obrazovými časopisy, kreslil ilustrace a komiksy s autorskou postavou kocoura Felixe.

Studium ukončil roku 1928 a podnikl studijní cestu do Itálie. Na přání otce se v roce 1931 vrátil do Hranic, kde s výjimkou krátkého návratu do Prahy roku 1936 žil až do své smrti. Pracoval jako sochař, malíř a grafik. Je představitelem dobově podmíněného realismu. V padesátých letech se přiklonil k takzvanému socialistickému realismu, přesto se neubránil diskriminaci. V letech 1953–1958 byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců a měl zákaz vystavovat své práce. Od konce padesátých let se intenzivně věnoval grafice, ve které získal uznání v  tuzemsku i  zahraničí.

Trvale je zapsán do historie české komiksové tvorby, ve které ve 20. letech 20. století zúročil a  tvůrčím způsobem přetvořil důvěrnou znalost amerického komiksu. Pro město Hranice je Ladislav Vlodek významný nejen jako výrazný regionální umělec, ale i tím, že v 60. letech společně se svým švagrem, plukovníkem Václavem Vlasákem, zachránil před zničením mramorovou sochu císaře Františka Josefa I. od vídeňského sochaře Emanuela Pendla z roku 1898. V České republice ojedinělá socha císaře, stojící nyní v areálu Staré střelnice, se stala navštěvovanou kuriozitou města.

VÝZVA

Máte doma nějaké předměty spjaté s historií města Hranice nebo jeho blízkého okolí? Může se jednat například o odznaky, medaile, nábytek, nejrůznější stroje, technické vybavení, předměty denní potřeby nebo také fotografie, plakáty k nejrůznějším akcím či obrazy. Prostě cokoliv, co má historickou hodnotu, a  může tak přispět k lepšímu poznání vývoje našeho města. Na předměty, které předáte hranickému muzeu, se samozřejmě nebude „prášit“. Můžete je pak vidět na regionálních výstavách, kterých naše muzeum každoročně pořádá několik.

V případě zájmu kontaktujte prosím kurátora muzea na telefonním čísle 775 854 522 nebo na emailu kurator@ muzeum-hranice.cz.