Aaron Chorin

maďarský rabín ( * 1766, Hranice    † 1844, Arad)

Aaron Chorin byl maďarský rabín a průkopník reforem v judaismu v osvíceneckém období. Když mu bylo čtrnáct let odešel studovat ješivu (židovskou školu) do tehdy maďarského, dnes rakouského Mattersdorfu k proslulému rabínovi Jeremiasi. Později studoval Vyšší talmudskou školu Ezekiela Landaua v Praze.

V roce 1789 přijal nabídku stát se rabínem v sedmihradském, nyní rumunském Aradu. Tuto funkci vykonával celých padesát pět let, až do své smrti. V roce 1798 zahájil polemiku vůči ortodoxnímu výkladu Tóry, napsal brožuru a v roce 1803 vydal spis, ve kterém vyzval ke kritickému posouzení základních tvrzení v judaismu a jejich přizpůsobení požadavkům doby. Jeho tezemi si znepřátelil většinu jeho uherských kolegů a byl tvrdě kritizován judaistickými tradicionisty.

Aaron Chorin se snažil odlišit náboženské pravdy a zákony vyhlášené prostřednictvím Mojžíše Bohem, od zvyklostí přidaných do judaismu v původní izraelské vlasti, jež nelze dodržovat ve zcela rozdílných podmínkách diaspory (tj. židovské obce mimo zemi izraelskou). Byl předvolán před rabínský soud, který rozhodl, že jeho kniha musí být spálena, sporné výroky musí být odvolány a nařídil snížení jeho platu. Chorin se chtěl tomuto rozsudku podřídit, ale správní rada jeho sboru v Aradu ho podnítila, aby se odvolal k císařské vládě. Nakonec byl o rok později rozsudek opravdu anulován.

Chorin byl povzbuzen tímto úspěchem a začal jednat s vládními úřady. Chtěl, aby bez zasahování do náboženských problémů, konzultovaly s židovskými představiteli, který z tradičních zvyků a zvyklostí znemožňující aktivní účast židovského etika v hospodářském a politickém životě, by mohl být změněn či zrušen. Přimlouval se za vstřícný postoj k praktickému vzdělávání židovského etnika, podporu zemědělství a řemeslných oborů.

Chorin změnil znění některých modliteb, podpořil domácí modlitby v mateřském jazyce bez pokrývky hlavy, zavedl užívání varhan při bohoslužbách a během sabatu povolil jízdu na koni a psaní. Jeho reformní myšlenky vyvolaly kladný ohlas například v Rakousku nebo Německu. Aaron Chorin zemřel v roce 1844 v Aradu.